اطلاعیه:   به دلیل شیوع کرونا و مسئولیتهای ایجاد شده آزمونهای هماهنگ تا 5 روز بعد از تاریخ آزمون مندرج به صورت شناور قابل حوزه بندی می باشد لازم به ذکر است جهت برنامه ریزی تدابیر لازم در خصوص رعایت فاصله گذاری اجتماعی دیده شود.
 
 
برای دریافت جدول زمان بندی فرایند آزمون ها در سال 99به لینک زیر مراجعه نمایید:
 
     برنامه زمان بندی آزمون فوق العاده مهارت آموختگان در شهریور ماه سال 1399              دریافت فایل
      برنامه زمان بندی آزمونهای ادواری سال99                                                          دریافت فایل
      برنامه زمان بندی آزمونهای صنعت ساختمان و تفاهم نامه سال99                                 دریافت فایل
      برنامه زمان بندی آزمونهای مهارت آموختگان سال99                                              دریافت فایل
      برنامه زمانبندی آزمونفوق العاده بهمن ماه صنعت ساختمان ،تفاهم نامه ، قالی بافان وبافندگان فرش در سال 1399               دریافت فایل